2012 Yayınları
Kitap Bölümü

Akkoyunlu, B. (2012). Technology and the changing nature of 21st century education: How to make technology work for people with disabilities. M.Allegra, M.Arrigo, V.Dal Grande, P.Denaro, D.La Guardia, S.Ottaviano, G.Todaro (Ed). Mobile learning for visually impaired people. (64 - 71). Consiglio Nazionale dele Ricerche - Istituto per le Tecnologie Didattiche.

Makaleler

Dinçol Özgür, S., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu, B. (2012). Kimyasal bağlar konusunda tasarlanan çoklu ortamın kalıcılığa etkisi ile ortama ilişkin görüşler. Hacettepe Üniversitesi Dergisi. Özel Sayı 2, 110 - 118.

Altun, A. & Mazman, S. G. (2012). Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi.3(2). 297-308.

Mutlu Bayraktar, D. & Altun, A. (2012).The effect of multimedia design types on learners’ recall performances with varying short term memory spans. Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-012-1257-z.

Çelik, S., Demiraslan Cevik, Y., & Haşlaman, T. (2012). Reflections of Prospective Teachers Regarding Case-Based Learning.Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 3(4), 68-82.

Mazman, S. G. and Altun, A. (2012). Modeling Cognitive Strategies with Complex Task Performing Process. The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). , 3(4), 1-31 (pdf).

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2012). An examination through conjoint analysis of the preferences of students concerning online learning environments according to their learning styles. International Education Sciences, 5(4), 122-138. doi: 10.5539/ies.v5n4p122

Altun, A. ve Çevik, V. (2012). Algılanan web karmaşıklığı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 1-21.

Nuhoğlu, P. ve Akkoyunlu, B. (2012). Nesnesel- uzamsal imgeleme ve sözel - bilişsel stil ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 42, 299 – 309.

Cangöz, B. & Altun, A. (2012). The Effects of Hypertext Structure, Presentation and Instruction Types on Perceived Disorientation and Recall Performances. Contemporary Educational Technology, 3(2), 81-89.

Aşkar, P.,  Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., & Türksoy, H. (2012). A Comparison of paper-and-pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110, 2, 383-396.

Goktas, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye'de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(1),177-199.

Ergün, E. & Altun, A. (2012). Öğrenci gözüyle siber aylaklık ve nedenleri. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 36-53

Akçapınar, G., Altun, A., ve Menteş, T. (2012). Hipermetinsel ortamlarda ön bilgi düzeylerinin gezinim profilleri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (163), 143-156.

Bildiriler

Arkün Kocadere, S., & Özgen, D. (2012). Assessment of basic design course in terms of constructivist learning theory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 115-119.

Baş, T. ve Arkün Kocadere, S. (2012). SMC ortamının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi [Özel sayı]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 41-50.

Dağhan. G. & Akkoyunlu, B. (2012). Bilişim teknolojileri dersinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yöntemlerine ilişkin nitel bir çalışma. Küresel Eğitimde Yeni Eğilimler Konferansı. 24 - 26 Eylül 2012. Girne.

Akkoyunlu, B. (2012).Küreselleşme ve eğitimde değişimler. Küresel Eğitimde Yeni Eğilimler Konferansı. 24 - 26 Eylül 2012. Girne, KKTC.

Akgün, E.& Akkoyunlu, B. (2012). Instruction of computer supported collaborative learning environment and students' contribution. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 25th Oct, Brusells.

Akkoyunlu, B. (2012).  Teacher training and challenges  on employment of teachers in Turkey. The Second International Conference: Employability of Graduates and Higher Education Management Systems. 27 - 28 September, Slovenia, Ljubljana.

Akkoyunlu, B. (2011).Continuing education and the role of universities in Turkey: An example of university and municipality cooperation on reconstruction of a historical place in Ankara. "Cultural Heritage and Continuing Education in the Mediterranean". Aula Magna of UrbinoUniversità . 12th May, Urbino.

Usluel, Y. K., & Altıntaş, A. (2012, Ekim). “Lise Öğrencilerinin Web 2.0'ı Kullanma Eğilimleri Nasıldır?”. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye.

Altıntaş, A., & Usluel, Y. K. (2012, Ekim). Öğrencilerin Eğitsel Bağlamda Podcast Kullanım Tercihleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye.

Demiraslan Cevik, Y., Haşlaman, T., & Çelik, S. (2012, October/November). Preservice Teachers Learning Teaching Methods from Cases. Paper presented at the annual meeting of the AECT International Convention, Louisville, KY.

Haşlaman, T., Çelik, S., & Demiraslan Cevik, Y.(2012, Ekim). Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri İle Epistemolojik İnançlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye.

Sönmez, D., Altun, A. and Mazman, S. G. (2012). How Prior Knowledge and Colour Contrast Interfere Visual Search Processes in Novice Learners: An Eye Tracking Study. Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), Madrid, 19 – 21 October, Spain.

Usluel, Y. K., Nuhoğlu, P.,Telli, E., & Dağhan, G. (2012). Web 2.0 awareness of preservice teachers: A longitudinal study based on innovation-decision process. Paper presented at the 4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, July 2-4, Barcelona, Spain. 

Nuhoğlu, P., & Akkoyunlu, B. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Görsel Bilişsel Stilleri: Uzamsal İmgelemeye Yönelik İlişkisel Bir Çalışma. Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus. 

Yurdugül, H., Bayrak, F. (2012, May).  Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerlik Ölçüleri: Kapsam Geçerlik Indeksi ve Kappa İstatistiğinin Karşılaştırılması. Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus.

Telli, E., & Yurdugül, H. (2012). 2009-2011 Yılları arasında eğitim bilimleri araştırmalarında kullanılan örnekleme yöntemleri: Bir içerik analizi çalışmasıPaper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus. 

Altun, A., Çevik, V. (2012, May). Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi [Measuring working memory by using a multimedia based task]. Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr