2013 Yayınları
Makaleler

Arkün-Kocadere, S. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Topluma hizmet uygulama dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-89.

Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Sosyal medya araçlarının katkıları ve kullanım sıklıkları: Öğretmenlik uygulaması örneği. İlköğretim Online, 12(4), 1120-1132.

Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.

Cangöz, B., Altun, A., Aşkar, P., Baran, Z., & Mazman, S.G. (2013). Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender, age and lateralization. Journal of Eye Movement Research 6(4):3, 1-15.

Akkoyunlu, B., & Erdem, M. (2013). Toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversitelerin rolü.  Pedaqoji Universitet Heberleri  News of Pedaqocical University. 339 – 350.

Erdem, M. (2013). Facebook’ta öğretmen – öğrenci arkadaşlığı konusunda öğretmen görüşleri üzerine bir çalışma. Pedaqoji Universitet Heberleri  News of Pedaqocical University. 365 – 372.

Demir, Ö. & Yurdugül, H. (2013). Self-directed learning with technology scale for young students: A validation study, e-international journal of educational research, 4(3), 58-73.

Aşıcı, T.B. ve Usluel, Y. K. (2013). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 44, 73-84.

Mazman, S. G. & Altun, A. (2013). Individual Differences in Spatial Orientation Performances: An Eye Tracking Study.  World Journal on Educational Technology. 5(2), 266-280.

Köseoğlu, P., Mazman, S. G., Altun, A. & Efendioğlu, A. (2013). Learning from Animation: Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues. World Journal on Educational Technology. 5(2), 238-247.

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P. ve Akkoyunlu. B. (2013).  A Qualitative study on the problems of ICT teachers about their profession and opinions about their roles in FATİH Project. Azerbaijan State Pedogogical University Journal of ICT in Education, 2, 13 – 25.

Ergü, S., Usluel, Y. K. ve Yurdugül, H. (2013). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarındaki etkileşim tercihleri. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 4(2).

Aşkar, P. ve Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim. 38(168). 167-182.

Usluel, Y. K. & Atal, D. (2013).  Students approach to social network in educational context.  The international  journal of web communities, 9 ( 2), 188-198.

Demiraslan-Cevik, Y. & Andre, T. (2013). Examining preservice teachers’ classroom management decisions in three case-based teaching approaches. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 25-42.

Demiraslan Cevik, Y. & Andre, T. (2013). Examining preservice teachers’ decision behaviors and individual differences in three online case-based approaches. International Journal of Educational Research, 58, 1-14.

Usluel, Y.K, Avcı, Ü., Kurtoğlu, M. Ve Uslu, N. (2013).  Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss. 53-71

Usluel, Y. K. Ve Uslu, N. (2013). Öğretmenlerin bir yenilik olarak teknoloji ile ilgili yarar algıları. İlköğretim Online, 12(1), 52-65. Online

Bildiriler

Arkün-Kocadere, S. (2013). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrenen memnuniyeti. Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu. 1 - 3 Kasım, Konya.

Arkün Kocadere, S. (2013). Evaluation of Draw Something app in an educational perspective. DisCo 2013 New Technologies and Media Literacy Education, 119-123. Prag, Çek Cumhuriyeti.

Akkoyunlu B. & Erkan, S. (2013). A Study on student and teacher views on technology use. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 103, 68 – 76. 13th International Educational Technology Conference, Malaysia.

Akgün, E. ve Akkoyunlu, B. (2013). Instruction of computer supported collaborative learning environment and students’ contribution quality. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 93,  1489–1492.

Avci Yucel, U., & Usluel, Y. K. (2013). The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013 ), Prague, Czech Republic.

Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2013, October 17th - 18th). Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students Paper presented at the International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013), Prague, Czech Republic.

Yaşar, S., Sert, G., Demir., Ö., & Yurdugül, H. (2013, Haziran). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumu ve Teknoloji ile Birlikte Kendi Kendine Öğrenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2013), Trabzon, Turkey.

Bayrak, F., & Yurdugül, H. (2013). University Students’ Computer Literacy Readiness Level In Turkey. Paper presented at International Conference on New Horizons, June 25-27, Rome, Italy.

Özkök, A., Keskin, S., & Akın, T. (2013). Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

Özkök, A. (2013). Disiplinlerarası araştırmalarda bilginin paylaşılması ve yapılandırılmasında bilgi ve
iletişim teknolojilerinin rolü. 12. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23-25 Mayıs 2013.

Uz, Ç., & Altun, A. (2013). "Object Location Memory: A new test for Spatial Location". 8. International Elsin Conference, 18-20 June; Billund, Denmark.

Çıralı, H. ve Usluel, Y. K. (2013). Dijital hikâye anlatımının eğitsel bağlamda kullanımının değerlendirilmesine yönelik bir rubrik önerisi. 5th International Digital Storytelling Conference, Ankara, Türkiye, 8-10 Mayıs 2013.

Özkök, A., Keskin, S., & Akın, T. (2013). Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

Hacımahmutoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2013).    Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’n koruma kapsamına giren hakların internet ortamında ortaya çıkabilecek ihlalleri ile bu ihlallerin öğretmen ve öğrenci açısından değerlendirilmesi. ICOINE, Disiplinler arası Eğitim Araştırmaları 2. Uluslar arası Konferansı.  Girne, KKTC, 30 Ocak - 1 Şubat 2013.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr