2014 Yayınları
Makaleler

Akkocaoğlu Çayır , N. & Akkoyunlu, B. (2014). İlkokul öğrencileri ile insan haklari eğitimi üzerine bir çalişma: öğrenci – öğretmen ve veli görüşleri.Pedaqoji  Universitet H?b?rl?ri. 4, 380 – 388.

Dağhan, G. & Akkoyunlu, B. (2014). Çevrimiçi öğrenme ortamlarının kullanım sürekliliğinin kestirilmesi. Pedaqoji  Universitet  H?b?rl?ri. 4, 389 – 397.

Nuhoğlu Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2014). Üniversite öğrencilerinin görsel bilişsel stilleri: Uzamsal imgelemeye yönelik ilişkisel bir çalışma. Pedaqoji  Universitet H?b?rl?ri  . 4, 398 – 402.

Yurdugül, H. & Bayrak, F. (2014). İlkokul öğrencilerinin web tabanlı biçimlendirmeye dönük değerlendirme sistemini kabulleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26), 167-186.

Akçapınar, G., & Aşkar, P. (2014). İşbirlikli viki çalışmalarında öğrenci katkısının belirlenmesi için veriye dayalı bir değerlendirme modeli. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26), 219-238.

Timur, B., Timur, S. ve Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  33,  41-59.

Akkoyunlu, B. (2014). 21. Yüzyılda yaşam boyu öğrenmenin önemi: Yeni okuryazarlıklar ve sağlık okuryazarlığının önemi. Türk Eczacılar Birliği Yayını / Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi. 33 - 34.

Demir, Ö., Yaşar, S., Sert, G.,& Yurdugül, H. (2014). Examination of the Relationship between Students’ Attitudes towards Computer and Self-Directed Learning with Technology. Education and Science, 39 (176), 257-266. Doi: 10.15390/EB.2014.3621

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014). The Adaptation of the Scale of Attitude Towards Computer Into Turkish for Middle and Secondary School Students . Education and Science, 39 (176), 247-256. Doi: 10.15390/EB.2014.3619

Demiraslan Çevik, Y., Çelik, S., & Haşlaman, T. (2014). Teacher training through social networking platforms: A case study on Facebook. Australasian Journal of Educational Technology, 30(6), 714-727.

Özmen, B., Usluel, Y. K., & Çelen, F. K. (2014). Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler. Journal of Theory and Practice in Education (JTPE), 10(5), Special Issue: Instructional Technologies & Teacher Education, 1224-1253.

Özdinç, F. ve  Altun, A. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmeni adaylarının programlama sürecini etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 13(4), 1531-1541.

Dikbas Torun, E. & Altun, A. (2014). The effect of levels of processing with navigation design types on recall and retention in e-learning environments. Behaviour & Information Technology, 33 (10), 1039-1047.

Menzi Çetin, N. & Altun, A. (2014). Uyarlanabilir öğrenme ortamları ve bir model önerisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 5(3).

Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). The effect of sustained attention level and contextual cueing on implicit memory performance for e-learning environments. Computers in Human Behavior, 39(0), 1-7. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.06.008

Özmen, B. & Altun, A. (2014). Undergraduate students' experiences in programming: Difficulties and obstacles. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(3), 9-27.

Demiraslan Çevik, Y. (2014). Dönüt Alan mı Memnun Veren mi? Çevrimiçi Akran Dönütü İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(1), 10-23.

Arkün-Kocadere, S. ve Altun, A. (2014). Karma öğrenme ortamlarında çevrimiçi öğrenen katılımı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama4(2), 44-57. http://www.etku.org/sayilar/4_2/08_03.pdf

Usluel,Y.K., Demir,Ö., & Çınar,M. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2). http://www.et-ad.net/

Uz, Ç. & Altun, A. (2014). Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments. Journal of Cognitive Science,(14), pp. 27-56.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2014). Bilişim Teknolojileri dersinde kullanılan performansa dayalı değerlendirme yöntemlerine ilişkin nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 323-339. doi: 10.12738/estp.2014.1.2005

Bildiriler

Kurtoğlu, M., Seferoğlu, S. S. ve Akkoyunlu, B. (2014). Teknolojiyi iyileştirmek fırsatları eşitler mi? akıllı tahta ve tablet kullanımı konusunda lise öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2104. Gazi Magusa, 14 - 15 Nisan.

Toptaş, E., Arslan, Ö., Çoşkun, İ., Yıldız, M. ve Akkoyunlu, B. (2014). 12 – 15 yaş grubu öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri.  International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2104. Gazi Magusa, 14 - 15 Nisan.

Menzi Çetin, N. Telli E. ve Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının okul deneyimi dersinde Facebook kullanımına ilişkin görüşleri. International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2104. Gazi Magusa, 14 - 15 Nisan.

Akkoyunlu, B. (2014). Why digital empowerment is important for 21st century learners? ICOINE 2014,  MILANO,  29 - 31 October.

Özerem, A. & Akkoyunlu. B. (2014).  The students’ and supervisors’ opinions  on different learning environments designed according to students’ learning styles and its effects on students’ mathematics achievement. ICOINE 2014, MILANO 29 – 31 October.

Akkoyunlu, B. (2014).  Does information literate live in the 21 Century? Information Literacy for the Net Generation. International Educational Technology Conference (IETC), Chicago,  3-5 September.

Akkoyunlu, B. (2014). Role of universities  and future of adult learning. Oxford Summit of Leaders ‘Science and Education.  Innovative Models of Development, Oxford, 12-15 October.

Akkoyunlu, B. (2014). Selecting the appropriate technologies to support the teaching and learning . Workshop on Technology in Education.   Lebanese American University, Beyrut,  26 – 27  September.

Akkoyunlu, B. (2014). How to equip information literacy skills  to students?  Workshop on Information Literacy. International Conference on New Horizons (INTE). Paris, June 25-27.

Akkoyunlu, B. & Baskan, G. (2014).  School Principals’ Opinions on FATIH Project in Turkey. International Conference on New Horizons (INTE). Paris, June 25-27.

Ilgaz, H., Mazman, S.G. & Altun, A. (2014). A Cross Cultural Perspective On Information Communication Technologies Learning Survey. The IADIS International Conference CELDA 2014, 25-27 October, Porto, Portugal.

Kızılkaya Cumaoğlu,G., Arkün Kocadere, S. (2014). Enabling Pre-service Teachers To Integrate Technology By Using Peer E-mentoring. iSER 2014 World Conference, 29 October - 2 November, Kapadokya, Turkey. 

Nuhoğlu Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2014). A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education. ECIL2014, European Conference on Information Literacy, Dubrovnik, Crotia, 20 - 23 October 2014.

Özgen Koçyıldırım, D., & Arkün Kocadere, (2014). An interdisciplinary student project on educational game design. International Conference on Education, September 18-20, Szombathely, Hungary.

Olkun, S., Altun, A. & Göçer Şahin, S. (2014).  Ilkokul öğrencilerinde matematik öğrenme güçlüğü riskini tarama aracinin psikometrik özellikleri. UFBMEK-XI, Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014, September). The Examination of Prospective Teachers’ ICT Usage and Online Communication Self-efficacy Levels in Turkey.14th International Educational Technology Conference (IETC 2014), Chicago, Illinous, USA.

Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). Is Implicit Memory Independent from Sustained Attention: An Eye Tracking Validation Study. Presented at Neuroscience and Education 2014 Meeting of the EARLI SIG 22, June 12-14, Göttingen, Germany.

Arkün Kocadere, S. (2014). Social network usage in project based learning. International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies (ICEILT), July 23-25, Barcelona, Spain.

Akçapınar, G., Altun, A., & Coşgun, E. (2014). Investigating Students’ Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7–9 July Athens, Greece. 

Özkök, A. (2014, Mayıs). Does A LMS Affected By Students' Perceived Value? Does A LMS Affected By Students' Perceived Value?.2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014, Mayıs). E-öğrenmeye hazırbulunuluğa ilişkin modellerin incelenmesi : Referans model önerileri. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Barın, S., Demiraslan Çevik, Y., & İltüzer, Y. (2014, Mayıs). Akademik dürüstlük ve Turnitin kullanımı ile ilgili öğrenci görüşleri. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye.

Özmen, B., Usluel, Y. K., & Çelen, F. K. (2014). Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Afyonkarahisar, Türkiye, 20-22 Mayıs 2014.

Çıralı, H. ve  Usluel, Y. K. (2014). Dijital hikâye anlatımının öğrencilerin yazma becerisini geliştirmedeki etkisi. 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), 20-22 Mayıs, Afyon.

Arkün Kocadere, S. (2014). Öğretmen, akran ve öz değerlendirme karşılaştırması: Öğretmenlik Uygulaması örneği. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu (ISPITE), 15-16 Mayıs, Ankara.

Arkün Kocadere, S. ve Özgen Koçyıldırım, D. (2014). Eğitimcilerin mesleki gelişimlerine yönelik çevrimiçi topluluklar: Art Education 2.0 örneği. Anadolu Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu (USES), 14-16 Mayıs, Eskişehir.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2014). Eğitimde teknolojik sürdürülebilirlik: Kuramlar, modeller ve alana yönelik öneriler.International Conference on New trends in Educational Technology Conference (INTET 2014), Gazimağosa, KKTC.

Nuhoğlu Kibar P.,  Dağhan, G., Akkoyunlu, B. ve  Atanur Baskan, G. (2014). Öğretmen ve yöneticilerin akıllı tahta ve tablet bilgisayarların kullanımı ile ilgili yaklaşımları. International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2014. Gazi Magusa, 14 - 15 Nisan.

Arkün Kocadere, S. ve Altun, A. (2014). Katılmak ya da katılmamak: Öğrenen gözünden çevrimiçi katılım. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde  Yeni Eğilimler Konferansı (INTET), 14-15 Nisan, Mağusa, KKTC.

Demiraslan Çevik, Y., İltüzer, Y., & Barın, S. (2014, Nisan 14-15). Aşırmacılığı Önlemede Turnitin Kullanımına İlişkin Öğrenci Bakış Açılarının İncelenmesi. International Conference on New Trends in Educational Tehnology (INTET2014), Famagusta, Kıbrıs.

Özkök, A., Akpolat, M. E., & Karaaslan, G. (2014, April 14-15). A Meta-Analysis Review of Learning Object Research Paper presented at the International Conference on New Trends in Educational Tehnology (INTET2014), Famagusta, Cyprus.

Akkoyunlu, B. (2014). Who is the 21st Century Learner? How are we going to prepare them for the 21st Century? International Teacher Education Conference. 5 – 7 February, Dubai (Keynote Speaker).

Kitap Bölümleri

Altun, A., & Kaya, G. (2014). Development and Evaluation of an Ontology Based Navigation Tool with Learning Objects for Educational Purposes. In R. Huang, Kinshuk & N.-S. Chen (Eds.), The New Development of Technology Enhanced Learning (pp. 147-162): Springer Berlin Heidelberg.

Bayazit, A., Askar, P., & Cosgun, E. (2014). Predicting Learner Answers Correctness Through Eye Movements with Random Forest. In A. Peña-Ayala (Ed.), Educational Data Mining (Vol. 524, pp. 203-226): Springer International Publishing.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2014). A New Approach to Equip Students with Visual Literacy Skills: Use of Infographics in Education. In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi & R. Catts (Eds.), Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century (Vol. 492, pp. 456-465): Springer International Publishing.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr