2015 Yayınları
Makaleler

Mumcu, F.K. ve Usluel, Y.K. (2015). Öğretmen adaylarinin BİT entegrasyonuna hazır olmalarını sağlamada bir ağsal öğrenme sürecinin tasarlanması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (1), 19-47.

Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B., & Atanur-Baskan, G. (2015). Öğretmen ve yöneticilerin etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanımına yönelik yaklaşımları ve görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(3), 399-417. doi: 10.16949/turcomat.42868

Erdem, M. ve Arkün Kocadere (2015). Yapılandırmacı öğrenme inanç ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1260-1275.

Nuhoğlu Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2016). University Students' Visual Cognitive Styles with respect to Majors and Years. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (2), 321 - 333.

Özerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning environments designed according to learning styles and its effects on mathematics achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 61-80. doi: 10.14689/ejer.2015.61.4

Demiraslan Çevik, Y., Dağhan, G., Barın, S., & Savran, R. (2015). Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna ve bu süreçteki rollerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1143-1166. http://eku.comu.edu.tr/article/view/5000108976 adresinden erişilmiştir.

Ergün, E., & Usluel, Y.K.  (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik algılanan sosyal olabilme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalişması,  Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 6(3).

Arkün Kocadere, S. (2015). The development of a scale on assessing peer mentoring at the college level. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, doi: 10.1080/13611267.2015.1090283

Arkün Kocadere, S. & Çağlar, Ş. (2015). The design and implementation of a gamified assessment. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 11(3), 85-99.

Altun, A., & Mazman, S. (2015). Identifying latent patterns in undergraduate Students' programming profiles. Smart Learning
Environments, 2(1), 1-16.

Demiraslan Çevik, Y. (2015). Predicting college students’ online information searching strategies based on epistemological, motivational, decision-related, and memographic variables. Computers & Education, 90, 54-63. doi:10.1016/j.compedu.2015.09.002

Menzi Çetin, N., Akkoyunlu, B. (2015). The analysis of the posts in an on-line community of practice by means of discourse analysis. Turkish Online Journal of Educational Technology, August 2015, Special Issue for INTE 2015, 544-550.

Demiraslan Çevik, Y. (2015). Assessor or assessee? Investigating the differential effects of online peer assessment roles in the development of students’ problem-solving skills. Computers in Human Behavior, 52, 250-258. doi:10.1016/j.chb.2015.05.056

Demiraslan Çevik, Y. & Barın, S. (2015). Aşırmacılığı önleme ve akademik dürüstlüğü sağlamada Turnitin® kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 39-53.

Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T., Kuşkaya Mumcu, F., & Gökçearslan, Ş. (2015). Özdüzenlemenin Dikkat Kontrolü Boyutu: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Bas¸kent University Journal of Education, 2(2), 99-108.

Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2015). Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment. Elementary Education Online, 14(3), 815-824. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03160

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P., Menzi Çetin,  N., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274.

Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments. Computers & Education, 87(0), 123-130. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.007

Yurdugül, H.,& Menzi Çetin, N. (2015). Investigation of the relationship between learning process and learning outcomes in e-learning environments. Eurasian Journal of Educational Research, 59, 57-74. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2015.59.4

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde teknoloji kullanım sürdürülebilirliği üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimler: Bir tematik içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 225-253. doi: 10.15390/EB.2015.4175

Ilgaz, H., Mazman, S. G., Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning,  DOI 10.1007/s10758-015-9257-5.

Akkoyunlu, B. & Baskan, G. (2015).  School principals’ opinions on the FATIH Project in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1497 – 1502.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2015). The examination of prospective teachers’ information and communication technology usage and online communication self-efficacy levels in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 371-377. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.484

Akkoyunlu, B., Dağhan, G., & Erdem, M. (2015). Facebook’da öğretmen öğrenci arkadaşlığının açıklayıcısı olarak öğretmenin mesleki algısı: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 242-259. doi: 10.15345/iojes.2015.01.020

Olkun, S., Altun, A., Şahin, S. G., & Denizli, Z. A. (2015). Temel Sayı Yeterliklerindeki Eksiklikler İlköğretim Öğrencilerinde Düşük Matematik Başarısına Neden Olabilir, Eğitim ve Bilim, 40 (177), 141-159.

Usluel, Y.K. , Özmen, B., & Çelen, F.K. (2015). BİT'in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeline Eleştirel Bir Bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 34–54. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_03.pdf

Ergün, E., & Usluel, Y.K.  (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20–33. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_02.pdf

Olkun, S., Altun, A., & Göçer Şahin, S. (2015). Beyond subitizing: symbolic manipulations of numbers. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 10(1), pp. 93-103.

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2015). The exploration of models regarding e-learning readiness: Reference model suggestions.  International Journal of Progressive Education, 11(1), 173-194. http://inased.org/ijpe.htm 

Demiraslan Çevik, Y., Haşlaman, T., & Çelik, S. (2015). The effect of peer assessment on problem solving skills of prospective teachers supported by online learning activities. Studies in Educational Evaluation, 44, 23–35.

Bildiriler

Akçapınar, G. (2015). Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs. Paper presented at the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Prague, Czech Republic.

Baugh, V. L., Arkün Kocadere, S., Gattaz, C. C., Tanik, U. J., & Suh, S. (2015). Design and process science lab: STEM virtual platform for transdisciplinary device innovation promoting venture development. SDPS Conference, November 1-5, Forth Worth, Texas, USA.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Searching for visual literacy: Secondary school students are creating infographics. European Conference on Information Literacy, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, 19 - 22 October.

Arkün Kocadere, S. (2015). Eğitsel mobil bir oyun tasarımı: Labours of Hercules. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), 9-11 Eylül, Trabzon.

Kibar Nuhoğlu, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Etkili infografik özellikleri nelerdir? İnfografik tasarım değerlendirme rubriği geliştirme çalışması. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015), 9-11 Eylül 2015, Trabzon.

Dağhan, G., Kibar Nuhoğlu, P., Menzi Çetin,  N., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından 21. Yüzyıl Öğrenen ve Öğretmen Özellikleri. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2015), 9-11 Eylül 2015, Trabzon.

Demir, Ö., & Yurdugül., H. (2015, August). Investigation of Effect of E-Learning Readiness Levels of Academic Staff On Those of Universities (Paper id=258), 195-203. Proceedings of 2015 International Business & Education Conference (ISSN:2157-9660). New York City, NY, USA.

Çıralı, H. & Usluel, Y. K. (2015). A Descriptive review study about digital storytelling in educational context. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 6-8 July.

Akın, T., Keskin, S., Çıralı, H., Dalgıç, C.,& Erdem, M. (2015). Examining the students’ perceptions of collaboration, socialızation and task complexity in an online collaborative learning environment. Proceedings of EDULEARN15 Conference, 5026-5034. ISBN: 978-84-606-8243-1

Akın, T. & Usluel, Y. K. (2015). The Adoption of Qr Code Usage in The Educational Context. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Proceedings of EDULEARN15 Conference, 6020-6023. ISBN: 978-84-606-8243-1

Haşlaman, T., Demiraslan C¸evik, Y., & Çelik, S. (2015, Haziran). Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamında öğretmen adaylarının problem çözme sürecindeki geçişken bellek, grup uyumu ve grup atmosferine ilişkin görüşleri. 2nd Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye.

Coşkun, H. İ., Akkoyunlu, B., & Dağhan, G. (2015). Üç boyutlu çoklu ortamlarda bilişsel yük ve öğretim verimliliği üzerine bir inceleme. 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı (INTE 2015), Barselona, İspanya.

Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2015). Soru cevaplamayı oyunlaştıran uygulama: KAHOOT! 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı (INTE 2015), Barselona, İspanya.

Menzi Çetin, N. & Akkoyunlu, B. (2015). Bir çevrimiçi uygulama topluluğundaki paylaşımların söylem analizi ile çözümlenmesi. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Konferansı (INTE 2015), Barselona, İspanya

Ersolak, K. & Demiraslan Çevik, Y. (2015, Mayıs). Eğitimde animasyon kullanımı: Bilişsel yük perspektifinden bir bakış9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Türkiye.

Keskin, S., Çıralı, H., Akin, T.  & Erdem, M. (2015) Öğrencilerin Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortam Performanslarının İncelenmesi: Google Doküman Örneği. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS15). Afyonkarahisar, Türkiye. 20-22 Mayıs.

İltüzer, Y. & Demiraslan Çevik, Y. (2015, Mayıs). Eğitimde çözümlü örneklerin kullanımıyla ilgili araştırmaların betimsel tarama yöntemi ile incelenmesi9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Afyonkarahisar, Türkiye.

Sayın, Z., Arık, G., Arkün Kocadere, S. ve Erdem, M. (2015). Yapılandırmacı bir dijital oyun: Enerjik. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), May 20-22, Afyon, Turkey.

Arkün Kocadere, S. (2015). Searching for the labours of Hercules: Eğitimde teknoloji entegrasyonu üzerine bir AB projesi. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), May 20-22, Afyon, Turkey. 

Usluel, Y. K., Çıralı, H., & Arslan, Ö. (2015). How do students utilize technology? Students’ views versus log records. 2015 AERA Annual Meeting, "Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research and Praxis”, Chicago, USA, 16-20 April. 

Akkoyunlu, B., & Gündüz, A. Y. (2015). Dönüştürülmüş (flipped) sınıflar uygulaması: Bir ders örneği. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 211 - 220).

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2015). Kavram haritalarından infografiklere: Öğretmenlerle bilgi görselleştirme uygulaması. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 202 - 211).

Dağhan, G., Akkoyunlu, B., & Atanur Baskan, G. (2015). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz yeterlik algıları üzerine bir çalışma. 5. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Bakü, Azerbaycan. (pp. 186-192).

Usluel, Y. K., Çıralı, H., & Arslan, Ö. (2015). How do students utilize technology? Students’ views versus log records. 2015 AERA Annual Meeting, "Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research and Praxis”, Chicago, 16-20 April. 

Çağlar, Ş. ve Arkün Kocadere, S. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kitap Bölümü

Nuhoğlu Kibar , P., & Akkoyunlu, B. (2015). Searching for Visual Literacy: Secondary School Students are Creating Infographics. In S. Kurbanoğlu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy (Eds.), Information Literacy: Moving Toward Sustainability (Vol. 552, pp. 241-251): Springer International Publishing.

Demiraslan Çevik, Y. (2015). Yeni (?) bir öğrenme kuramı olarak bağlantıcılık. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed). Eğitim Teknolojileri Okumaları. (s. 177 - 192) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Arkün Kocadere, S., & Cumaoğlu Kızılkaya, G. (2015). Mentörlükten E-Mentörlüğe. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).Eğitim Teknolojileri Okumaları. (s. 493 - 513) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Menzi  Çetin, N. & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen eğitiminde yüz yüze iletişimden sosyal ağlara: Çevrimiçi uygulama toplulukları. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 233 - 248) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Nuhoğlu, Kibar, P. & Akkoyunlu, B. (2015). Eğitimde bilgi görselleştirme: Kavram haritalarından infografiklere. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 271 – 288). TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Dağhan, G. & Akkoyunlu, B.  (2015). Eğitimde teknolojik sürdürülebilirlik. Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman & Ferhan Odabaşı (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları.  (s. 311 - 332). TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kitap İnceleme

Dağhan, G. (2015). Sosyal ve davranışsal araştırmalarda karma yöntemler el kitabı  [Review of the book Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd Edition), by A. Tashakkori & C. Teddlie]. İlköğretim Online, 14(1), 1-6. doi: 10.17051/io.2015.07705

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr