2016 Yayınları
Makaleler

Akkoyunlu, B., Telli, E., Menzi Çetin, N., & Dağhan, G. (2016). Öğretmen eğitiminde yansıtıcı günlüklere ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 312-330. DOI: 10.17569/tojqi.60515

Demir, Ö., & Seferoğlu, S.S. (2016). Bilgi okuryazarlığı, internet bağımlılığı, sanal aylaklık ve çeşitli diğer değişkenlerin sanal zorbalık ile ilişkisinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 3(1)1-26. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ojtac/

Ergün, E., & Usluel, Y. K. (2016). An Analysis of Density and Degree-Centrality According to the Social Networking Structure Formed in an Online Learning Environment. Educational Technology & Society, 19 (4), 34–46. http://www.ifets.info/upcoming/5125.pdf

Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2016). Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Farklı Öğrenci Profillerinin Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 46-64. doi:http://dx.doi.org/10.17943/etku.91440

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2016). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı: Bir rubrik geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 65-84. doi: http://dx.doi.org/10.17943/etku.12600

Bayrak, F. & Yurdugül, H. (2016). Web-tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öğrenci uyarı indeksini temel alan öğrenme analitiği modülünün tasarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 85-99. doi: http://dx.doi.org/10.17943/etku.59549

Gündüz, A. Y., Alemdağ, E., Yaşar, S. & Erdem, M. (2016). Design of a Problem-Based Online Learning Environment and Evaluation of its Effectiveness. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 15(3). 49-58

Çağlar, Ş. ve Arkün Kocadere, S. (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında oyunlaştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama14(27), 83-102.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanım sürekliliğini yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 198-224.

Bayrak, F. & Yurdugül, H. (2016). Öğretmen adaylarının güdülenme stratejilerinin web tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öz-müdahale yaklaşımlarına etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 267-279. doi: 10.16986/HUJE.2015014093

Bayrak, F. & Yurdugül, H. (2016). Web-tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öğrenenlerin öz-müdahale algısı ve test alma davranışlarının başarı üzerine etkisi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 221-236. doi: http://dx.doi.org/10.21031/epod.46283

Gökçearslan, Ş., Kuşkaya Mumcu, F., Haşlaman, T., & Demiraslan Çevik, Y. (2016). Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students. Computers in Human Behavior, 63, 639-649. 

Demiraslan Çevik, Y. & Çoban, T. (2016). Testing effect in learning digital property and cyber ethics. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 84-99.

N. Çayır & Akkoyunlu, B. (2016).  Çocuklar için felsefe eğitimi üzerine nitel bir araştırma. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). 7, (2), 97-133.

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Çevrimiçi öğrenme ortamlarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 280-299. doi: 10.16986/HUJE.2015013973

Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2016).  Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment.  Computers & Education, 97, 31-48. doi:10.1016/j.compedu.2016.02.015

Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Modeling the continuance usage intention of online learning environments. Computers in Human Behavior, 60, 198-211. doi: 10.1016/j.chb.2016.02.066

Sarıca, H. Ç. & Usluel, Y. K. (2016). The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills. Computers & Education, 94, 298-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.016

Dargut T. ,Torun F. ,Erdem M. (2016) Uzaktan Eğitim Araştırmaları Üzerine Kesitsel Bir Alan Yazın İncelemesi, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1) ,71-93.

Usluel, Y. K., Kokoç, M., Çıralı Sarıca, H., & Mazman Akar, S. G. (2016). English Version of Social Networks Adoption Scale: A Validation Study. Telematics and Informatics, 33(2), 484-492.doi:10.1016/j.tele.2015.10.007

Bildiriler

Sarıca, H. Ç., Yıldırım, D. & Usluel, Y. K. (2016, October). A Content Analysis of ICT Integration in Education: Then and Now. Paper presented at the 2016 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Las Vegas, USA.

Yıldırım, D., Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2016, October). A Multi-Dimensional Perspective on ICT Integration: A Case Study. Paper presented at the 2016 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Las Vegas, USA.

Kokoç, M., & Altun, A. (2016, October). Building a learning experience: What do learners' online interaction data imply? Paper presented at Proceedings of 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016. Mannheim, Germany: University of Mannheim.

Kokoç, M., & Altun, A. (2016). Öğrenme sürecini görselleştirmede öğrenme analitiği aracı olarak öğrenme panelleri: Bir sistematik tarama çalışması. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016). Elazığ, Türkiye. 

Çakmacı G., & Akkoyunlu, B. (2016). Mathematics and Science for Life (Mascil) : Nature of Professional Development.  ICASE 2016, World Science and Technology Education Conference 1-5 November, Antalya – Turkey.

Arkün Kocadere, S., Bayrak, F., Nuhoğlu Kibar, P., Çağlar, Ş., & Sayın, Z. (2016). Game elements in "Labours of Helcules". In P. Isaias (Ed.), Proceedings of the 15th International Conference www/Internet 2016 (pp.11-18).Mannheim, Germany: IADIS.

Özeke, V., & Akçapınar, G. (2016). Einstein's Riddle as a Tool for Profiling Students. Paper presented at the 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), Mannheim, Germany.

Dağhan, G., & Telli, E. (2016). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında karma yöntemle desenlenen tezlerin incelenmesi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016),Elazığ, Türkiye.

Keskin, S., Şahin, M., Özgür, A. & Yurdugül, H. (2016). Online learners’ navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement. 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016 (CELDA 2016), 28-30 September, Mannheim, Germany.

Şahin, M., Keskin, S., Özgür, A. & Yurdugül, H. (2016). E-öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi. ITTES 2016’da sözlü sunum şeklinde sunulmuştur, Elazığ, TÜRKİYE.

Akkoyunlu, B. (2016). STEM for life: 21st century skills. ICASE 2016, World Science and Technology Education Conference 1-5 November, Antalya – Turkey.

Çakmakcı, G., Kaya, G., Yalaki, Y., Akkoyunlu, B. & Şardağ, M. (2016). Strategies for assessment of ınquiry learning in science (SAILS). Educating the Educators Conference.  7-9 November , Freiburg.  

Tanış, H., Demir, Ö., Özgür, A., Temizkan, M., & Tüzün, H. (2016, Ekim). COTS oyunlarının mesleki tutum ve motivasyonu arttırmak amacıyla kullanımı: Railroad Tycoon örneği. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016), Elazığ, Türkiye.

Tanış, H., Demir, Ö., Dalgıç, C., Coşkun, A., Obuz, Z., & Tüzün, H. (2016, Ağustos). Evaluating and improving an online occupational health and safety training program. 2016 European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, İrlanda.

Yıldırım, D., Keskin, S., Akın, T. & Tüzün, H. (2016, August). Using Mobile Eye Tracking Technique in Micro-teaching Practices of Pre-service Teachers. Paper presented at European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland.

Keskin, S. & Usluel, Y. K. (2016, August). Students and Teachers on Facebook: Usage Purposes and Adoption. Paper presented at European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland.

Nuhoğlu Kibar, P., Akkoyunlu, B., Demir, S. ve Çevik, E. (2016). Kendi aracını getir uygulaması: Özel Arı Okulları örneği 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (EPOD 2016). 1 - 3 Eylül 2016, Antalya.

Akçapınar, G. (2016). Predicting Students’ Approaches to Learning Based on Moodle Logs. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN16), Barcelona, Spain.

Çağlar, Ş.,& Arkün Kocadere, S. A. (2016). Possiblity of motivating different type of players in gamified learning environments.  Proceedings of EDULEARN16 Conference, 1987-1994. ISBN: 978-84-608-8860-4

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Öğrencilerin bilgiye erişme yolları: Mülteciler projesi. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler Konferansı (INTE 2016), Viyana, Avusturya.

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş öğrenme ortamında Bilgi Sistemleri Süreklilik Modeli çerçevesinde bir inceleme. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğitimler Konferansı (INTE 2016), Viyana, Avusturya.

Gündüz, A. Y., Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş öğrenme ortamlarında öğrenme stilleri ile akademik başarı ilişkisinin incelenmesi. 7. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğitimler Konferansı (INTE 2016), Viyana, Avusturya.

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının çözümlü örnek tasarım süreçlerinin incelenmesi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Barın, S., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Üstbilişsel stratejilere dayalı çevrimiçi öğrenmenin bilişim teknolojileri öretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Barın, S., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Üstbilişsel stratejilerle desteklenmiş çevrimiçi ortamın bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknoloji entegre edilmiş ders planı geliştirmedeki performanslarına etkisi. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Tepgeç, M., & Demiraslan Çevik, Y. (2016, Mayıs). Programlama öğretiminde çözümlü örnek kullanımı: Bir betimsel tarama çalışması. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye.

Çoban, T. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Çevrimiçi topluluklarda katılımı etkileyen faktörler ve arttırmaya yönelik öneriler. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 16-18 Mayıs, Rize. 

Sezen Yüksel, N., Urhan, S., Özer, S. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Matematiği öğrenme ve öğretme sürecinde teknoloji entegrasyonu: Araçlar. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 16-18 Mayıs, Rize.

Akkoyunlu, B., Altınay, Z., & Altınay, F. (2016). Metaphoric interpretations: Learners and technology. 3thInternational Conference on New Trends in Education (ICNTE), Seferihisar, İZMİR.

Dağhan, G. (2016). Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının eğitim yazılımı geliştirme sürecine yönelik kavram haritalarının incelenmesi. 3th International Conference on New Trends in Education (ICNTE), Seferihisar, İZMİR.

Demiraslan Çevik, Y, & Tepgeç, M. (2016, Nisan). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının teknoloji mentorluk deneyimleri. International Conference on New Trends in Education (ICNTE), İzmir, Türkiye.

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Ortaokul öğrencilerine bilgi arama ve bilimsel iletişim becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. 3rd. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 - 29 April 2016, İzmir, Turkey.

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2016). Towards more visual literate students: Teachers are designing infographics. 3rd. International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26 - 29 April 2016, İzmir, Turkey.

Özkök, G. A. (2016). Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Öğrenme Ekosisteminde Canlı Ders Kullanımı: Hacettepe E-platform. 2. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 17-18 Mart, Bişkek-Kırgızistan.

Yıldız, B., & Usluel, Y. K. (2016). An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.2027-2036). Valencia, Spain: IATED Academy

Uslu, N.A, & Usluel, Y.K. (2016). A  proposal for designing strategies and content in  a professional development program on ICT integratıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.778-783).Valencia, Spain: IATED Academy

Demiraslan Çevik, Y., & İltüzer, Y. (2016). Teaching decision rules via worked examples. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8171-8181).Valencia, Spain: IATED Academy

İltüzer, Y., & Demiraslan Çevik, Y. (2016). Examining secondary school students’ application of decision rules through process tracing methods. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8571-8581). Valencia, Spain: IATED Academy

Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2016). The Relationship Between Students’ Readiness For E-Learning And Their Achievement In Flipped Classroom. International Educational Technology Conference (IETC 2016), Dubai, BAE.

Usluel, Y.K., ve Uslu, N.A. (2016). Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi Sürecinde Öğretim Üyeleri Perspektifinden BİT Entegrasyonu. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Arık, G., Şahin, M., Tepe, T. Gündüz, A. Y. & Tüzün, H. (2016). İnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi. Akademik Bilişim 2016, Aydın.

Uğur, B. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Kitap Bölümü

Tüzün, H., Sarıca, H. Ç., Çetin, N. M., Kokoç, M., Sert, G., & Alır, A. (2016). The Adaptation of a Residential Course to Web-Based Environment for Increasing Productivity. In P. Dickenson & J. J. Jaurez (Eds.), Increasing Productivity and Efficiency in Online Teaching (pp. 43-63). Hershey PA, USA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-0347-7.ch003

Yıldırım, D., Akın, T., Keskin, S., & Tüzün, H. (2016). Mikro-öğretimde mobil göz izlemenin kullanılması. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 383-396).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2016). Bilgi arama davranışı ve eğitim açısından önemi. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 37 - 55) TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kibar Nuhoğlu, P. & Akkoyunlu, B. (2016).Bilgisayar dersliğinden kendi aracını getir uygulamasına. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 57 – 71).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Dağhan, G. &  Akkoyunlu, B. (2016). Bilgisayar destekli eğitimden FATİH projesine. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 89 - 101).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Gündüz, A. Y. &  Akkoyunlu, B. (2016). Dönüştürülmüş sınıftan dönüştürülmüş öğrenmeye. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 237 - 251).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Kocadere  Arkün, S. & Samur, Y. (2016). Oyundan oyunlaştırmaya. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 397-414).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Aşkar, P., Altun, A., Şimşek, N., & Özdemir, N. (2016). How teachers and students depict interactive whiteboards and tablet PCs in a 9th grade classroom. In ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools, J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.). Singapore: Springer Singapore, pp. 19-36.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr