Prof. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL
kocak@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev

1986-1995

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Universitesi , Eğitim Bilimleri Bölümü

1995-2000

Yard. Doç. Dr. Hacettepe Universitesi , Eğitim Bilimleri Bölümü

2000- 2006

Yrd. Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2006-2012 Doç. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2012-

Prof. Dr. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar
Yıl Görev
1995- 1998 Kapsamlı Eğitim Analizi eğitim yönergesinin Türkçeye uyarlanmasında Unicefe Danışmanlık
1999 Temel Eğitim Projesi, İzleme Değerlendirme Biriminde Dünya Bankası Danışmanlığı
1999-2009 Yayın Kurulu Üyeliği: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2007-2013 Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Üyesi
2007 - Eğitim ve Bilim Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2013 - 2016 Bölüm Başkanlığı, Hacettepe Ünv. BÖTE Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ 310  

Topluma Hizmet Uygulamaları

BTÖ 415   Bilimsel Araştırma Yöntemleri
BTÖ 432   İletişim, Teknoloji ve Toplum

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ 504
3
Araştırma Yöntemleri I
BTÖ 516
3
Eğitimde Teknolojik Yayılma
BTÖ 517
3
Değişen Eğitim ve Yeni Teknolojiler
BTÖ 622
3
Öğretim Teknoloji Entegrasyonu

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Doktora 1989-1995 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans 1986-1988 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Lisans 1979-1983 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Yayınlar
SSCI, SCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ergün, E., & Usluel, Y. K. (2016). An Analysis of Density and Degree-Centrality According to the Social Networking Structure Formed in an Online Learning EnvironmentEducational Technology & Society, 19 (4), 34–46.
Avcı Yücel, Ü. & Usluel, Y. K. (2016).  Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment.  Computers & Education, 97, 31-48.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300483
Sarıca, H. Ç. & Usluel, Y. K. (2016). The effect of digital storytelling on visual memory and writing skills. Computers & Education, 94, 298-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.016
Usluel, Y. K., Kokoç, M., Çıralı Sarıca, H., & Mazman Akar, S. G. (2016). English Version of Social Networks Adoption Scale: A Validation Study. Telematics and Informatics, 33(2), 484-492.doi:10.1016/j.tele.2015.10.007
Aşıcı, T.B. ve Usluel, Y. K. (2013). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 44: 73-84.
Atal, D. ve Usluel, Y.K. (2011). "İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 41, 24-35.
Bayrak, F. ve Usluel, Y.K. (2011). Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 40, 93-104.
Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Gender differences in using social networks. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (2), 133-139.
Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2010). Modeling educational usage of Facebook. [doi: DOI: 10.1016/j.compedu.2010.02.008]. Computers & Education, 55(2), 444-453.
Mumcu, F.K. ve Usluel, Y. K. . (2010). ICT in vocational and technical schools: Teachers' instructional, managerial and personal use matters.The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET,(1), 98-106.
Demiraslan, Y. & Usluel, Y. K. (2008). ICT integration processes in Turkish schools: Using activity theory to study issues and contradictions. Australasian Journal of Educational Technology, 24(4), 458-474.
Usluel,Y. K. , Aşkar, P ve Baş, T. (2008) . A structural equation model for ICT usage in higher education. Educational Technology & Society, 11 (2), 262-273.
Usluel,Y. K. (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy, Library and Information Science Research,  29, 92-102.
Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., ve Usluel, Y. K. (2007). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme süreçleriyle bütünleştirilmesine yönelik bir ders planı örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32 (146), 54-63.
Usluel,Y. K. , Mumcu-Kuşkaya ,F. ve Demiraslan Y. K. (2007). Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojileri: Öğretmenlerin entegrasyon süreci ve engelleriyle ilgili görüşleri,H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 164-179.
Aşkar, P., Usluel,Y. K. ve Kuşkaya Mumcu F. (2006). Logistic regression modeling for predicting task-related ICT use in teaching, Educational Technology and Society, 9 (2), 141-151.
Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. DOI: 10.17943/etku.332485
Uslu, N. A., & Usluel, Y. K. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme – öğretme sürecine entegrasyonunu yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62.
Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2016). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı: Bir rubrik geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2), 65-84. doi: http://dx.doi.org/10.17943/etku.12600
Ergün, E., & Usluel, Y.K.  (2015). Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik algılanan sosyal olabilme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalişması,  Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 6(3).
Usluel, Y.K. , Özmen, B., & Çelen, F.K. (2015). BİT'in Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeline Eleştirel Bir Bakış. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 34–54. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_03.pdf
Ergün, E., & Usluel, Y.K.  (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20–33. http://www.etku.org/sayilar/5_1/09_02.pdf
Özmen, B., Usluel, Y. K., & Çelen, F. K. (2014). Araştırmalarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu konusunda var olan durum ve yönelimler. Journal of Theory and Practice in Education (JTPE), 10(5), Special Issue: Instructional Technologies & Teacher Education, 1224-1253.
Usluel,Y.K., Demir,Ö., & Çınar,M. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 5(2). http://www.et-ad.net/
Usluel, Y. K.  And Atal, D. (2013).  Students approach to social network in educational context.  The international  journal of web communities, 9 ( 2), 188-198.
Usluel, Y.K, Avcı, Ü., Kurtoğlu, M. Ve Uslu, N. (2013).  Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, ss. 53-71.
Usluel, Y. K. Ve Uslu, N. (2013). Öğretmenlerin bir yenilik olarak teknoloji ile ilgili yarar algıları. İlköğretim Online, 12(1), 52-65. http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say1/v12s1m4.pdf
Ilgaz, H. ve Usluel, Y.K. (2011). Öğretim Sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 10(19), 87-106. 
Kaya, G. Ve Usluel, Y.K. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerinde BİT entegrasyonunu  ve kullanımını etkileyen faktörlere yönelik içerik  analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 48-67.
Mazman, S. G. ve Usluel, Y.K. (2011). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu: Göstergeler ve Modeller. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama.1(1), 62-80.
Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2010). Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler: Bir içerik Analizi Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(39), 60-74.
Usluel,  Y. K. ve Vural F. K. (2009). Bilişsel Kapılma Ölçeği'nin Türkçeye uyarlama
çalışması
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,  42( 2), 77-92
Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2009). Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 8(15), 137-157.
Koca, M. ve Usluel, Y.K. (20007). Öğretmenlerin  bilgi ve iletişim teknolojilerini kabul ve kullanım niyetleri, Eğitim Bilimleri ve Ugulama Dergis, 6 (11), 3-18.
Demiraslan, Y. ve Usluel, Y. K. (2006) Bilgi ve iietişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunun Etkinlik Kuramı'na göre incelenmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23, 38-49
Usluel,Y. K. (2006). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterliklerinin karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 22,233-243.
Usluel,Y. K. ve Demiraslan, Y. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu incelemede kuramsal bir çerçeve: Etkinlik KuramıH.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 134-142
Usluel Y. K. ve Umay, A. (2005). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretimde BİT kullanımına bakışı: Boylamsal bir çalışma,  Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 102-111.
Usluel Y. K. ve Seferoğlu, S.S. (2004). Ögretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 6, 143-157.
Demiraslan, Y. ve   Usluel,Y. K. (2005). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunda öğretmenlerin durumu, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET4 (3 ), Article 15
Mumcu-Kuşkaya,F. ve Usluel,Y. K. (2004). Mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin bilgisayar kullanımları ve engeller, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, 91-99.
Usluel, Y. K. ve Haslaman, T. (2004). Öğretmenlerin bilgisayar kullanımlarına karşılaştırmalı bir yaklaşım: Varolan ve tercih ettikleri bilgisayar kullanma durumları, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 204-213.
Aşkar, P. ve Usluel, Y. K. (2003). Bilgisayarların benimsenme hızına ilişkin boylamsal bir çalışma: Üç okulun karşılaştırılması, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 24,  15-25.
Usluel, Y. K. ve Aşkar, P. (2003). Öğretmenlerin bilgisayar kullanımıyla ilgili karar süreci aşamaları: İki yıldaki değişim, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 119-128.
Aşkar, P. ve Usluel Y. K. (2002). Öğretmenler ve bilgisayarı kullanmaya ilişkin karar sürecinde bulundukları aşamalar , Qafqaz Universitesi, 9, 197-202. 
Aşkar, P. ve Usluel, Y. K. (2002). Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenler ve bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 14-20.
Hakemli Konferans ve Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2017, August). Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Self-Understanding in Teacher Education.Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2017, Copenhangen, Denmark.
Sarıca, H. Ç., Yıldırım, D. & Usluel, Y. K. (2016, October). A Content Analysis of ICT Integration in Education: Then and Now. Paper presented at the 2016 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Las Vegas, USA.
Yıldırım, D., Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2016, October). A Multi-Dimensional Perspective on ICT Integration: A Case Study. Paper presented at the 2016 AECT (The Association for Educational Communications and Technology) International Convention, Las Vegas, USA.
Keskin, S. & Usluel, Y. K. (2016, August). Students and Teachers on Facebook: Usage Purposes and Adoption. Paper presented at European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland.
Yıldız, B., & Usluel, Y. K. (2016). An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.2027-2036). Valencia, Spain: IATED Academy
Uslu, N.A, & Usluel, Y.K. (2016). A  proposal for designing strategies and content in  a professional development program on ICT integratıon. In L. G. Chova et al. (Eds.), Proceedings of the 10th International Technology, Education and Development Conference (pp.778-783).Valencia, Spain: IATED Academy
Usluel, Y.K., ve Uslu, N.A. (2016). Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi Sürecinde Öğretim Üyeleri Perspektifinden BİT Entegrasyonu. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Usluel, Y. K., Çıralı, H., & Arslan, Ö. (2015). How do students utilize technology? Students’ views versus log records. 2015 AERA Annual Meeting, "Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research and Praxis”, Chicago, 16-20 April. 
Avcı Yucel, U., & Usluel, Y. K. (2013). The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013 ), Prague, Czech Republic.
Usluel, Y. K., Kokoç, M., Çıralı, H.,  & Mazman, S.G. (2013). Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği’nin İngilizceye Uyarlama Çalışması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, , Türkiye, 26-28 Haziran 2013.
Çıralı, H. ve Usluel, Y. K. (2013). Dijital Hikâye Anlatımı Sürecinde Yazılımlar, Uygulamalar ve Ortamlar. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, , Türkiye, 26-28 Haziran 2013.
Çıralı, H. ve Usluel, Y. K. (2013). Dijital hikâye anlatımının eğitsel bağlamda kullanımının değerlendirilmesine yönelik bir rubrik önerisi. 5th International Digital Storytelling Conference, Ankara, Türkiye, 8-10 Mayıs 2013.
Usluel, Y. K., Nuhoğlu, P.,Telli, E., & Dağhan, G. (2012). Web 2.0 awareness of preservice teachers: A longitudinal study based on innovation-decision process. Paper presented at the 4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, July 2-4, Barcelona, Spain
Usluel, Y. K., ve Altıntaş, A. (2012, October). What is the tendency of highschool students to Web 2.0 usage. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye
Altıntaş, A., ve Usluel, Y. K. (2012,October). A Qualıtatıve Study On The Preferences Of Students Usage Of Podcasts In An Educational Context. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye.

Usluel, Y. K. ve Yıldız, B. (2012). Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresinde sunulmuştur, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Usluel, Y. K., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G., Uslu N. (2011). Öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu ve mesleki gelişim:  FATİH projesi örneği. Presented at the 10th International Educational Technology Conference (IETC), 25 -27, May 2011.
Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2011). Yeniliklerin benimsemesi sürecinde  bireylerin  temkinlilik ya da tenilikçiliğini belirlemeye yönelik bir ölçme aracı. Presented at the 10th International Educational Technology Conference (IETC),25 -27, May 2011.
Usluel, Y.K., Nuhoğlu, P. and Yıldız, B. (2010). Do the perceived attributes of social networks differ in terms of being innovator or skepical of prospective teachers? Presented at IADIS International Conference WWW/Internet 2010, Timisoara, 14 - 17 October 2010, Romania.
Atal, D. and Usluel, Y. K. (2010). Web 2.0 is used in daily life. What about in lectures? Presented at 9th International Internet Education Conference & Exhibition, e- Learning evaluation: A catalyst for quality education, Cairo, 14-16 2010 September, Egypt.
Ilgaz H. Ve Usluel Y. K. (2010). BİTentegrasyonu açısından öğretmen yeterliklerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulmuştur, 24-26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Baş, T. and Usluel, Y.K.,(2010). The integration of wiki tool to learning - teaching process: A sample application. Presented at 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countrıes 2010, Varna, 16-18 June, Bulgaria.
Usluel, Y.K., Kelecioğlu, H. and Mazman, S. G. (2010). Comparative examination of computer and Internet usage of PISA Balkan countries. Presented at 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countrıes 2010, Varna, 16-18 June, Bulgaria.
Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2010). Öğretmen adaylarının web kullanım amaçları yenilikçi/temkinli olma durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 2. Uluslar Arası  Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumunda sunulmuştur , Ankara, 16-18 Mayıs , 2010, Beytepe, Ankara, Türkiye.
Kuşkaya, F.M. ve Usluel, Y. K. (2010). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline göre BİT'in öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonuyla ilgili ölçek geliştirme çalışması. Presented at the10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
Mazman, S. G., Usluel, Y. K. and Çevik, V. (2010). Student's reflections about podcast creation and usage processes . Presented at the 10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
Usluel, Y.K., Mazman, S.G., Arıkan, A. (2009). Prospective teachers' awareness of collaborative web 2.0 tools. Presented at IADIS International Conference WWW/Internet 2009, Rome, 19 - 22 November, Italy.
Usluel, Y. K. ve Mazman, S. G. (2009). Eğitimde Yeniliklerin  Yayılımı, Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Önemli Rol Oynayan Ögeler.3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuştur, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye.
Kuşkaya, F.M. ve Usluel, Y. K. (2009). Ağsal Öğrenme ve Bir Ağsal Öğrenme Ortami Olarak Elgg. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuştur, 7-9 Ekim, Trabzon, Türkiye.
Usluel, Y.K. ve Mazman, S.G. (2009). Adoption process of web 2.0 tools in distance education, (p. 818-823). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1).
Arkün, S. ve Usluel, Y.K. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme süreci ve BİT entegrasyonu. Presented at International Educational Technology Conference (IECT), 6-8 Mayıs, Ankara, Hacettepe üniversitesi, Türkiye.
Sert, G. ve Usluel, Y. K. (2009). Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde derslerde eğitim yazılımlarının kullanımı. Presented at International Educational Technology Conference (IECT),6-8 Mayıs, Ankara, Hacettepe üniversitesi, Türkiye.
Uzunbeycan, G., Usluel, Y.K., Orhan, G (2009). The effects of education on the diffusion processes ICT. Presented at the European Teacher Education Network Annual Conference, 23-26 April, İzmir, Türkiye.
Haşlaman, T., Kuşkaya-Mumcu, F., ve Usluel, Y. K. (2008). Integration of ICT Into The Teaching-Learning Process: Toward A Unified Model. P resented at World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, June 30-July 4, Austria.
Torun, E.D.,   , Usluel, Y.K. and Ilgaz , H.(2008). Teachers' Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process. P resented at World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, June 30-July 4, Austria.
Kızılkaya, G. Ve Usluel, Y.K. (2008). Web tabanlı öğrenme ortamlarında etkileşim. Presented at International Educational Technology Conference (IECT) 6 - 8 Mayıs, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.
Kuşkaya-Mumcu, F.,  Haşlaman, T. ve Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleriPresented at International Educational Technology Conference (IECT), 6-8 Mayıs, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.
Ocak, G.,  Usluel, Y.K., Uzunbeycan,  G. Ve Kaya, G. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılımı sürecinde benimseyen sınıflamaları  ve özellikleriII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunda sunulmuştur , 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.
Torun, E.D.,   Ilgaz , H. , Usluel, Y. K. (2007). Technology Acceptance Model and Teachers' Adoption of Laptops. Presented at The Fourth Annual Conference of Learning International Networks Consortium (LINC), Amman,  October 28-30, Jordan.
Usluel,Y. K. , Demiraslan Y. ve Mumcu-Kuşkaya,F. (2007). Integrating ICT intoclassrooms: A note from Turkish teachers, (p. 1569-1575). Presented at Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, San Antonio, March 26-30, USA.
Usluel,Y. K. , Doğan, T., Atasayar, A., Kasalak, İ., Mısırlı, Ö. (2007). The Teachers' stages in the innovation decision process and their Satisfaction and importance level about provided support in the ICT adoption process. Presented at Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, San Antonio, TexasMarch 26-30, USA.
Usluel,Y. K. ve Umay, A. (2004). The perceptions of prospective primary Mathematics teachers towards ICT use. Presentted at  X. International Scientific Conference, Vilnius,  May  27-28 ,Litvanya.
Usluel, Y. K. ve Aşkar, P. (2002). İlköğretim öğretmenlerinin İnternet ve e-posta kullanımları.V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuştur , Elektronik yayın-http://www.fedu.metu.edu.tr/ufmek-5, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
Usluel, Y. K. ve Aşkar, P. (2002). Öğretmenler ve bilgisayar kullanımı, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Bildiriler Kitabı, 169-180, ODTÜ, Ankara, Türkiye.
Aşkar, P. ve Usluel,Y. K. (2001). Concerns of administrators and teachers in the diffusion of IT in schools: A case study from TurkeyPresented at Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2001(1), 2259-2261. [Online]. Available: http://dl.aace.org/3970
Kitap / Kitap  Bölümü / Ders Notu / Teknik Rapor

Yıldırım, D., Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2017). Designing an Example Implementation Process for ICT Integration. In Y. K. Usluel, (Ed.). Varıous Aspects of ICT Integration In Education, (125-145). Gazi Kitabevi: Ankara.

Usluel, Y. K. (2016). Teknoloıjinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu. Işıl Ünal, Yasemin Koçak Usluel (Ed). Eğitim Bilimleri Yazıları (ss. 321-338). Ankara: Gazi Kitabevi.
Usluel, Y.K., Mazman, S. G. (2009). Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Akkoyunlu, B. (Ed.). ss.209-236, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilgisayara Giriş, İstanbul: Kriter Yayınevi.

Usluel , Y. K., Aşkar, P. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda yayılımı.  http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kocak/yayinlar/diffusion_of_innovationdersnotuweb.doc

Aşkar, P. ve Usluel,Y. K. (2005). Diffusion of Computers in Schools, Encyclopedia of Distance Learning, ed. Howard, C et. al, Vol. 2, 568-572,  Idea-Group Reference, USA.
Demir, C., Karakütük, K.,  Pehlivan, İ., Usluel, Y.K. (1998). Kapsamlı Eğitim Analizi Uygulayıcı El Kitabı. Ankara: UNICEF Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı, 30 sayfa
Karakütük, K., Uysal,  M.,  Pehlivan, İ., Usluel, Y. K.  ve diğerleri. (1998). Eğitimde Yeniden Yapılanma Komisyonu Raporu", Demokratik Eğitim Kurultayı: 02-06.02.1998. Ankara: Eğitim Sen,  39-96.
Burgaz,B.,  Usluel,  Y.K. ve Kavak, Y. (1994). Örgüt Psikolojisi (Ders Notu),  Ankara.
Koçak,  Yasemin. (1987). Aile ve Okul, (Mustafa Aydın ve Diğerleri) Eğitim Sosyolojisi , Ankara: Teknomak, 68-76.
Özet bildiri / Poster /Sunum
Akın, T., Temizkan, M., Tanış, H. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Eğitim Alanında Türkiye’de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
Akın, T. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme ve Raporlama Süreci: Var Olan Durum ve Gereksinimler. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
Sarıca, H. Ç., Tekeli, P., & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusunda Türkiye’de yapılmış araştırmalara ilişkin bir içerik analizi çalışması. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.
Sarıca, H., & Usluel, Y. K(2017, Ekim). Eğitsel bağlamda atölye temelli dijital hikâye anlatımı süreci: Sorunlar, gereksinimler ve öneriler. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye.
Uzunbeycan, G., Usluel, Y.K., Orhan, G (2009). The effects of education on the diffusion processes ICT. Presented at the European Teacher Education Network Annual Conference, 23-26 April, İzmir, Türkiye.
Usluel,Y. K. ve Umay, A. (2008). İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Derslerinde BİT Kullanım Koşulları. Presented at Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansında sunulmuştur,  17-19 Mayıs, Bakü, Azerbeycan.
Akman, B., Usluel, Y. K. , Yangın, B., Kargı, E. ve Bas, T (2007). A Study on the Ideas of the Youth Who Participate in the Social Sensitivity Projects on Volunteer Works. Presented at Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prag, Czech Republic .
Kızılkaya, G. ve Usluel Y. K. (2007). Öğretmenlerin mesleki gelişimi için BİT entegrasyonunun sürdürülebilirliğinin sağlanması. Presented at Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 12-14 Mayıs, Bakü, Azerbeycan.
Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları, BTIE, 20-22 Mayıs, ODTÜ-Ankara, Türkiye .
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr