HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

MTÖ 191 Matematik Sınavına girecek öğrencilerimizin dikkatine!
Sınav yeri güncellenmiştir. 21 Kasım Çarşamba 11:00 Eğitim Fakültesi B1 Blok B202 ve B205 [20.11.2018]

2019 - 2020 akademik yılı için Jean Monnet bursu [19.10.2018]

BTK Oyun Maratonu Yarışması [19.10.2018]

2018-2019 Güz Yarıyılı BTO417 Okul Deneyimi Şubeleri [18.10.2018]

2018 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında en iyi doktora tezi ödülünü lisans derecesini 2008 yılında bölümümüzden alan Dr. Selma HÖÇÜK-ŞENEL kazanmıştır. 2008 Yılı lisans mezunumuz Dr. Selma HÖÇÜK-ŞENEL'i ve doktorasını tamamladığı Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde Tez Danışmanı sayın Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU hocayı gönülden kutluyoruz.

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)

Lisansüstü öğrencilerin AKTS'ye tabi olmaları ile ilgili duyuru [PDF]

"Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi" ile ilgili senato kararı [PDF]

              
Yeni Yayınlar
Makaleler

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2018). Ortaokul Düzeyinde Öğrenme Stratejisi Olarak İnfografik Oluşturma Sürecinin Eğitsel Tasarım Araştırması Yöntemiyle Modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(196), 97-123. doi:10.15390/EB.2018.7592

Şahin, M., Keskin, S., & Yurdugül, H. (2018). Determination of the Learning Priorities of Students in Department of CEIT Based on Their Career Preferences Using AHP. [BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi] Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(3), 745-764 

Bayrak, F., & Yurdugül, H. (2018). Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention. European Journal of Open, Distance and E-learning21(2). 

Arkün-Kocadere, S., & Çağlar, Ş. (2018). Gamification from Player Type Perspective: A Case Study. Educational Technology & Society, 21 (3), 12–22.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Comparison of three instructional strategies in teaching programming: Restudying material, testing and worked example. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 3(2), 42-50.

Uslu, N. A., & Usluel, Y. K. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme – öğretme sürecine entegrasyonunu yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62.

Yiğit, M. F., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). Investigating the relationship between cyberbullying andperceived family support in middle-school students in relation to gender, frequency of internet use, and grade. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication. 

Yıldız, M., & Erdem, M. (2018). An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-20.

Urhan, N., & Erdem, M. (2018). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 27-53.

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Test etkisinde farklı öğrenme koşullarının etkisi: Güvenli İnternet kullanımı konusu örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-66.

Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. DOI: 10.17943/etku.332485

Bildiriler

Şahin, Keskin & Yurdugül (2018). Online Learners' Readiness and Learning Interactions: A Sequential Analysis. 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2018 
(CELDA 2018), 21-23 October, Hungary.

Tekeli, P., & Usluel, Y. K. (2018, Eylül). Yaşlılar ve Dijital Okuryazarlık: Bir Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Demiraslan Çevik, Y., Kuşkaya-Mumcu, F., Dağhan, G., &. Somyürek, S. (2018, Eylül). Karar verme becerilerini belirleme: EÖ-KVBT. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, September). Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Professional Self-Understanding. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2018, Bolzano, Italy. 

Çetin Menzi, N. & Akkoyunlu, B. (2018).  Ortaokul öğrencilerinin bilimsel iletişim becerilerini uygulama düzeyleri. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Gündüz, A. Y., Dağhan, G. & Akkoyunlu, B. (2018).  Oyunlaştırılmış e-öğrenme ortamında yer alan oyun bileşenlerinin ısı haritaları yoluyla kullanım durumlarının incelenmesi. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Dağhan, G., Gündüz, A. Y. & Akkoyunlu, B. (2018).  Yoğun bilişsel çaba gerektiren video temelli e-öğrenme materyallerinin kullanım sürdürülebilirliğine etki eden değişkenlerin incelenmesi. 12. International Computer and Instructional Technologies Syposium. (ICITS). 2 – 4 Mayıs, İzmir. ISBN: 978-605-338-245-4

Bayrak, F. (2018, Mayıs). Moodle Öğrenme yönetim sistemindeki akran değerlendirme modülü ve uygulama örnekleri. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., ve Nuhoğlu-Kibar, P. (2018). Herkül’ün Hikayesi: Bir Eğitsel Oyun Modeli Önerisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir.

Akın, T., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs).  Özel Eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen Yetiştirme Süreci. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Seferoğlu, S. S. (2018, Mayıs). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Öztüre, G., Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Eğitsel Bağlamda Robotik Araştırmaları: Neler çalışılmış, nelerin çalışılmasına gereksinim var?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Doğan, D., Yiğit, M. F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö., Tüzün, H. (2018, Mayıs). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Kitap Bölümü

Akkoyunlu, B., Demirel, M., & Dağhan, G. (2018). Yaşam boyu öğrenme bağlamında mobil iletişim teknolojileri. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, (ss. 614-632). TOJET - Sakarya Üniversitesi

Menzi Çetin, N., & Akkoyunlu, B. (2018). Bilimsel iletişim becerilerini değerlendirmeye yönelik bir rubrik geliştirme çalışması.  In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, (ss. 96 - 102). TOJET - Sakarya Üniversitesi

Dağhan, G., Gündüz, A. Y., & Akkoyunlu, B. (2018). Dönüştürülmüş öğrenmenin (Flipped Learning) çevrimiçi boyutunun kullanım sürekliliği. In B. Akkoyunlu, A. İşman, & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, (ss. 282-291). TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Erdem, M., Bayrak, F., & Baş, T. (2018).  Yansıtıcı düşünme ve bir yansıtıcı pratik olarak proje geliştirme.  B. Akkoyunlu, A. İşman,  H., &  F. Odabaşı, & (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (ss. 585-602). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Tomaschko, M., Kocadere, S. A., & Hohenwarter, M. (2018). Opportunities for Participation, Productivity, and Personalization Through GeoGebra Mathematics Apps. In A. Khan, & S. Umair (Eds.), Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 45-56). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2706-0.ch004

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr