HÜ EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Güncel Duyurular

2018 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanında en iyi doktora tezi ödülünü lisans derecesini 2008 yılında bölümümüzden alan Dr. Selma HÖÇÜK-ŞENEL kazanmıştır. 2008 Yılı lisans mezunumuz Dr. Selma HÖÇÜK-ŞENEL'i ve doktorasını tamamladığı Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde Tez Danışmanı sayın Dr. Öğr. Üyesi Ömer KUTLU hocayı gönülden kutluyoruz.

Sınav duyuruları [HTML] (Sürekli güncellenmektedir.)

Lisansüstü öğrencilerin AKTS'ye tabi olmaları ile ilgili duyuru [PDF]

"Öğretim Programlarının Uygulanmasına İlişkin Esas ve İlkeleri 7. Maddesi" ile ilgili senato kararı [PDF]

              
Yeni Yayınlar
Makaleler

Bayrak, F., & Yurdugül, H. (2018). Regulation of cognition as a mediator in the relationship between knowledge of cognition and perceived self-intervention. European Journal of Open, Distance and E-learning21(2). 

Arkün-Kocadere, S., & Çağlar, Ş. (2018). Gamification from Player Type Perspective: A Case Study. Educational Technology & Society, 21 (3), 12–22.

Tepgeç, M. & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Comparison of three instructional strategies in teaching programming: Restudying material, testing and worked example. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 3(2), 42-50.

Uslu, N. A., & Usluel, Y. K. (2018). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme – öğretme sürecine entegrasyonunu yordayabilecek yapılara ilişkin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 45-62.

Yiğit, M. F., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). Investigating the relationship between cyberbullying andperceived family support in middle-school students in relation to gender, frequency of internet use, and grade. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. Advance online publication. 

Yıldız, M., & Erdem, M. (2018). An investigation on instructors’ knowledge, belief and practices towards distance education. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 6(2), 1-20.

Urhan, N., & Erdem, M. (2018). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51(1), 27-53.

Uçar, B., & Demiraslan Çevik, Y. (2018). Test etkisinde farklı öğrenme koşullarının etkisi: Güvenli İnternet kullanımı konusu örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 29-66.

Şimşek, B., Usluel, Y. K., Sarıca, H. Ç., & Tekeli, P. (2018). Türkiye’de eğitsel bağlamda dijital hikâye anlatımı konusuna eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 158-186. DOI: 10.17943/etku.332485

Bildiriler

Tekeli, P., & Usluel, Y. K. (2018, Eylül). Yaşlılar ve Dijital Okuryazarlık: Bir Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Bayrak, F. (2018, Mayıs). Moodle Öğrenme yönetim sistemindeki akran değerlendirme modülü ve uygulama örnekleri. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, September). Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Professional Self-Understanding. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2018, Bolzano, Italy. 

Demiraslan Çevik, Y., Kuşkaya-Mumcu, F., Dağhan, G., &. Somyürek, S. (2018, Eylül). Karar verme becerilerini belirleme: EÖ-KVBT. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

Arkün-Kocadere, S., Çağlar-Özhan, Ş., Bayrak, F., ve Nuhoğlu-Kibar, P. (2018). Herkül’ün Hikayesi: Bir Eğitsel Oyun Modeli Önerisi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir.

Akın, T., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs).  Özel Eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Sarıca, H. Ç., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen Yetiştirme Süreci. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Seferoğlu, S. S. (2018, Mayıs). Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Yiğit, M. F., Öztüre, G., Usluel, Y. K. (2018, Mayıs). Eğitsel Bağlamda Robotik Araştırmaları: Neler çalışılmış, nelerin çalışılmasına gereksinim var?. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Doğan, D., Yiğit, M. F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö., Tüzün, H. (2018, Mayıs). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), İzmir, Türkiye.

Kitap Bölümü

Erdem, M., Bayrak, F., & Baş, T. (2018).  Yansıtıcı düşünme ve bir yansıtıcı pratik olarak proje geliştirme.  B. Akkoyunlu, A. İşman,  H., &  F. Odabaşı, & (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018 (ss. 585-602). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Tomaschko, M., Kocadere, S. A., & Hohenwarter, M. (2018). Opportunities for Participation, Productivity, and Personalization Through GeoGebra Mathematics Apps. In A. Khan, & S. Umair (Eds.), Handbook of Research on Mobile Devices and Smart Gadgets in K-12 Education (pp. 45-56). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2706-0.ch004

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr