Prof. Dr. Arif Altun
altunar@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl Görev
2000 -2004 Yardımcı Doçentlik - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2004 - 2010 Doçentlik -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
2010- Profesörlük -Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
İdari Görevler
Yıl Görev
2001-2003 Bölüm Başkanlığı, Niğde Ünv. BÖTE  Bölümü         
2006-2010 Bölüm Bşk. Yard. , Hacettepe Ünv. BÖTE Bölümü
2010-2013             Bölüm Başkanlığı, Hacettepe Ünv. BÖTE Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTÖ 212
3
Öğretim Tasarımı
BTÖ 411-412
3
Proje Geliştirme ve Yönetimi I-II
BTÖ 401
Eğitimde İnternet Uygulamaları

Lisans Üstü

Dersin Kodu Kredisi Adı
BTO 609
3
Biliş ve Bilgisayar
BTO 604
3
Araştırma Yöntemleri II
BTÖ 615
3
Veri Toplama Araçları
BTÖ 614
3
Öğrenme Kuramları ve Yeni Teknolojiler

Editörlük/Yayın Kurulu Üyeliği/Hakemlik

EducationalTechnologyandSociety, (ISSN: 1436-4522)
Turkish Online Journal of EducationalTechnology (ISSN: 1303-6521)
International Journal of Pedagogyand Learning (ISSN 1833-4105)
CurrentIssues in Education (ISSN: 1099-839X)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1300-5340)
Bilig (ISSN: 1301 0549)
İlköğretim-Online (ISSN: 1303-3515)
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi dergisi
ISSN: 1309-517X Contemporary Educational Technology

Eğitimi

Derece Yıl Kurum
Lisans 1992 İngiliz Dili ve Edebiyatı, Atatürk Ünv.
Yüksek Lisans 1995 İngilizce Öğretimi, Bilkent Ünv.
Doktora 1999 Program ve Öğretim, Unv. Of Cincinnati
Yayınlar
SSCI, SCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Aşkar, P.,  Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., & Türksoy, H. (2012). A Comparison of paper-and-pencil and computerized forms of line orientation and enhanced cued recall tests. Psychological Reports, 110, 2, 383-396.
Güler, Ç. &Altun, A. (2010). TeacherTrainees as Learning Object Designers: ProblemsandIssues in Learning Object Development Process. TOJET, 9(4), 118-127.
Kaya, G.&Altun, A. (2009). E-Öğrenme Ortamları İçin Özlü Sözler Ontolojisi ve Görselleştirme Yazılımı Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 129 - 135.
Aşkar, P.&Altun, A. (2009). CogSkillnet: An Ontology-basedrepresentation of cognitiveskills.EducationalTechnology&Society, 12 (2), 240-253.
Olkun, S.,Altun, A., &Deryakulu, D. (2009). Development  and evaluation of a case-based digital learning tool about children's mathematical thinking for elementary school teachers: L-TEST. European Journal of Teacher Education, 32(2), pp. 153-167.
Altun, A.,Yurdugül, H., & Gülbahar, Y. (2009). Investigating the usability constructs of a content management system. Education and Science, 34(152), 160-173.
Akayoğlu, S.,Altun, A., & Stevens, V. (2009). Social presence in synchronous text based computer-mediated communication. Eurasian Journal of Educational Research, 34, 1-16.
Altun, A.,& Aşkar, P. (2008). From Blocks to Granules: An Alternative Approach to Designing Learning Objects .Paper presented at the Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.
Çakmak, E.,&Altun, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin hipermetinsel okuma süreçlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(34), 63-74.
Taşçı, G. Altun, A.,& Soran, A. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin belirlenmesi üzerine nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 284-296.
Altun, A. & Çakan, M. (2006) Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers. Educational Technology&Society, 9 (1), 289-297.
Olkun, S.,Altun, A. &Smith, G. (2005). Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders. British Journal of Educational Technology, 36(2), 317-326.
Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Altun, A., & Mazman, S. (2015). Identifying latent patterns in undergraduate Students' programming profiles. Smart Learning Environments, 2(1), 1-16.
Ilgaz, H., Mazman, S. G., Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning,  DOI 10.1007/s10758-015-9257-5.
Cangöz, B. & Altun, A. (2012). The Effects of Hypertext Structure, Presentation and Instruction Types on Perceived Disorientation and Recall Performances. Contemporary Educational Technology, 3(2), 81-89.
Altun, A & Cevik, V. (2012). Algılanan web karmaşıklığı ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-21.
Akçapınar, G., Altun, A., ve Menteş, T. (2012). Hipermetinsel ortamlarda ön bilgi düzeylerinin gezinim profilleri üzerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37 (163), 143-15
Ergün, E. & Altun, A. (2012). Öğrenci Gözüyle Siber aylaklık ve Nedenleri. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 36-53
Alsancak, D. ve Altun, A. (2011). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Geçişken Bellek ile Grup Uyumu, Grup Atmosferi ve Performans Arasındaki İlişki. Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama, 1 (2), 1-16.
Sağlam, Y.,Altun, A., & Aşkar, P. (2009). Bilgisayar cebiri sistemleri ortamlarında öğretmen adaylarının problem çözme stratejilerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 42, 1, sf. 351-376.
Altun, A.,Gulbahar, Y., Madran, O. R. (2008). Use of a content management system for blended learning: Perceptions of pre-service teachers. Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4), Article 11. (EJ816487)
Sarı, M.,Altun, A., & Aşkar, P. (2007). Üniversite öğrencilerinin analiz dersi kapsamında matematiksel kanıtlama süreçleri: Örnek olay çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 295-319.
Altun, A. (2005).Toward an effective integration of technology: Message boards for strengthening communication. Turkish Journal of Educational Technology, 4(1),Articleno: 9. (ED492053)
Altun, A. &Rakıcıoğlu, A. (2004). A Corpus-Approach to Abstracts in Academic Writing. Eurosian Journal of Educational Research. 5(17), 1-13.
Altun, A. (2003). Elektronik okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158, 1-9.
Altun, A. (2003). Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumları, Eğitim ve Bilim Dergisi, 28,(127), 3-11.
Altun, A. (2003). Understanding hypertext in thecontext of reading on the web: language learners' experience.  Current Issues in Education, 6(5). Available Online At: http://cie.ed.asu.edu/volume6/number9/
Olkun, S.,&Altun, A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile
uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki. Turkish Online Journal of
Educational Technology, 2(4).
Altun, A. (2003). Öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları
arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1).
Kılıçoğlu, O. &Altun, A. (2002). Ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları. Eğitim  Araştırmaları Dergisi, 8, 175-187.
Altun, A. (2002). Hipermetin ortamlarında okuma ve öğrenme: Bilgi oluşturma sürecinde epistemik kabullenmelerin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 353-375.
Akbaba-Altun, S. &Altun, A. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi, 147, 23-26.
Hakemli Konferans ve Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altun, A., Çevik, V. (2012, May). Çoklu ortam tabanlı bir görev ile çalışma belleğinin ölçülmesi [Measuring working memory by using a multimedia based task]Paper presented at the International Conference on Interdisciplinary Research in Education, ICOINE, May 15-17, Famagusta, The Turkish Republic of Northern Cyprus.
Akçapınar, G., Coşgun, E., & Altun, A. (2011). Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression. Paper presented at the Proceedings of the 4th International Conference on Educational Data Mining., July 6-8, Eindhoven, Netherlands.
Bayrak, F.,Altun, A., Akkoyunlu, B. (2011). Paper-PencilTestsvs Online Tests: Investigation Of ConsistencyIn A LatitudinalStudy.  Presented at the 14th International Conference Evaluation InEducationInThe Balkan Countries, 16-18th June, Belgrade, Serbia.
Aşkar, P.,Altun, A., Cangöz, B. &Mazman, S.G. (2011). E-öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları [Ontologyand Cognitive Profile-based Applications for e-learning]. Presented at the11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.
Kaya, G. &Altun, A. (2011).Öğrenme Nesneleri İçin Ontoloji Tabanlı Gezinim Aracının Değerlendirilmesi. Presented at the 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), 25th-27th May, İstanbul, Turkey.
Akçapınar, G. andAltun, A. (2010). The Effect of Prior Knowledge on Learners' Navigation Structure. Presented at IADIS International Conference Cognitionand Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 - 17 October, Romania.
Mazman, S. G. andAltun, A. (2010). Individual differences in different level mental rotatio ntasks: an eye movement study.Presented at IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), Timisoara, 15 - 17 October, Romania.
Aşkar, P.,Altun, A., Cangöz, B., Çevik, V., Kaya, G., Türksoy, H. (2010). Reliability and validity of computerizedline orientation and enhancedcuedrecall test for educational purposes.Presented at Neuroscience and Education 2010 Meeting of the EARLI SIG 22, 3-5 Haziran, Zürih, İsviçre.
Aşkar, P.,Altun, A., Çevik, V. (2010). Exploring information gathering process in networked environments. Presented at MIT- LINC 2010 Conference, 23-26 Mayıs, Cambridge-Boston, USA.
Aşkar, P.,Altun, A., Kalınyazgan, K. & Pekince, S. S. (2010). Using ontologyforpersonalized e-learning in K-12 education. Handbook of Research on Human Performance and Instructional Technology. H. Song& T. Kidd (Eds.). pp. 301-309, Information Science Reference, NY: New York.
Güler, Ç.,Altun, A. (2010). Öğrenme nesnelerinin bazı ölçütlere göre değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Presented at the10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
Güler, Ç.,Altun, A. (2010). Determining the issues in the process of learning object development. Presented at the10th International Educational Technology Conference (IETC), 26th-28th April, İstanbul, Turkey.
Cangöz, B. ve Altun, A. (2010). Bilgisayar geziniminde örtük bellek ve algılanan oryantasyon kaybının rolü. 16. ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, 2010, Mersin, Türkiye.
Altun, A.,& Aşkar, P. (2008, 17-21 November). An ontological approach to designing learning objects. Paperpresented at the E-Learn 2008, LasVegas, NE, USA.
Aşkar, P., Ilgaz, H., &Altun, A. (2008, June 19-21). Learner satisfaction on blended learning. Paper presented at the E-Leader Conference, Krakow, Poland.
Güler, Ç.,Altun, A., & Aşkar, P. (2008, June25-27). Teache rtrainees as learning object designers. Paper presented at the Microlearning 2008, Innsbruck, Austria.
Altun, A. (2008, May 6-9). Yapılandırmacı öğretim sürecinde viki kullanımı. Paperpresented at the 8th International Educational Technology Conference, Anadolu University, Eskişehir-Turkey.
Altun, A. (2007, 12-14 Mayıs 2007). Öğretmen yetiştirme sürecinde örnek olay kullanımı: Video Örnekler .Paper presented at the Uluslararası öğretmen yetiştirme politikaları ve sorunları sempozyumu, Bakü Azerbaycan.
Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, R. O., & Gürer, M. D. (2006, September 13-15). Design and development of a content management system: En iyisi. Paper presented at the International Open and Distance Learning (IODL) Symposium'2 Eskişehir, Turkey.
Olkun, S.,Altun, A., &Deryakulu, D. (2006, June 26-30). Development of a digita llearning tool about children's mathematical thinking for elementary school teachers. Paper Presented at EdMedia, Orlando, FL, USA.
Çataloğlu, E.,&Altun, A. (2005, September 21-23). BİT sınıfları, olası sorunlar ve alternatif çözümler. Paperpresented at the V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey.
Altun, A.,&Olkun, S. (2005, March9-11). A model of content development and delivery in e-learning environment. Paper presented at the International Conference on Methodsand Technologies for Learning, Palermo, Italy.
Altun, A., Gürcan, Z., & Yıldırım, Ü. N. (2004, November24-26). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar dersine ilişkin algıları. Paperpresented at the IV. International Educational Technologies Conference, Sakarya University, Sakarya.
Erkol, H.,Çataloğlu, E.&Altun, A. (2004, 31 May-2June). Utilization of a hybrid video-enhanced telemedicine system.Paper presented at the 5th Int. Conf. on Information Technology Based Higher Education and Training Istanbul, Turkey.
Aşkar, P.,Altun, A., Kılıç, G. B., Olkun, S., Kılıç, G. B., Toluk, Z., et al. (2001). İlköğretim Online: İlköğretim alanında ilk elektronik dergi çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(Sempozyum Özel Sayısı), 359-363.
Akbaba, S.,&Altun, A. (1998, October 14-17). Teachers' reflections on classroom management. Paper presented at the Annual meeting of Mid-Western Educational Research Association, Chicago, IL, USA. (ED 425148)
Altun, A. (1998,March 10-14, 1998). Interaction management strategies on IRC and virtual chatrooms. Paper presented at the Technology and Teacher Education Annual, Charlottesville, VA.
Kitap / Kitap  Bölümü

Aşkar, P., Altun, A., Şimşek, N., & Özdemir, N. (2016). How teachers and students depict interactive whiteboards and tablet PCs in a 9th grade classroom. In ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools, J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.). Singapore: Springer Singapore, pp. 19-36.

Altun, A., & Kaya, G. (2014). Development and Evaluation of an Ontology Based Navigation Tool with Learning Objects for Educational Purposes. In R. Huang, Kinshuk & N.-S. Chen (Eds.), The New Development of Technology Enhanced Learning (pp. 147-162): Springer Berlin Heidelberg.
Bayazit, A., Askar, P., & Cosgun, E. (2014). Predicting Learner Answers Correctness Through Eye Movements with Random Forest. In A. Peña-Ayala (Ed.), Educational Data Mining (Vol. 524, pp. 203-226): Springer International Publishing.
Kaya, G., & Altun, A. (2011). A Learner Model for Learning Object Based Personalized Learning Environments. Metadata and Semantic Research. In E. García-Barriocanal, Z. Cebeci, M. C. Okur & A. Öztürk (Eds.), (Vol. 240, pp. 349-355): Springer Berlin Heidelberg.
Mazman, S. G., & Altun, A. (2011). Individual differences in different level mental rotation tasks: an eye movement study. In D. Ifenthaler, & P. Isaias (Eds.), Research Methods in e-Learning Systems. New York: Springer.
Altun, A. (2010). New Text on the Block: Problems and Issues while Navigating to Read. Digital Genres, New Literacies and Autonomy in Language Learning. In M. J. Luzon,  M. L. Villanueva, & M.N. Ruiz-Madrid (Eds.). pp. 43-62. NewcastleuponTyne, UK: Cambridge Scholars Publishing.
Akkoyunlu, B.,Altun, A., & Soylu, M. Y. (2008). Öğretim Tasarımı [Instructional Design]. Maya Akademi: Ankara
Akayoğlu, S.,&Altun, A. (2008). Thefunctions of negotiation of meaning in textbased CMC. In R. V. Marriott& P. L. Torres (Eds.), Research on E-Learning Methodologies for Language Acquisition(pp. 302-317). New York: Information Science Reference.
Aşkar, P., Kalınyazgan, K., Altun, A., &Pekince, S. (2007). An Ontology driven model for e-learning in K-12 education. In T. Kidd & H. Song (Eds.), Handbook of Research on Instructional Systems and Technology (pp. 105 -114): Idea Group Reference.
Aşkar, P.,&Altun, A. (2006). İlköğretimde Bilişim Teknolojileri.[ICT fo rElemantary Education] İstanbul. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
Altun, A. (2005). Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar [Emergent Technologies and New Literacies]. Ankara: Anı Yayıncılık.
Altun, A. (2005). Eğitimde İnternet Uygulamaları [Internet for Education]. Ankara Anı Yayıncılık.
Altun, A. (2004). Language teachertrainees as multimedia designers: Voicesfrom a CALL classroom. In J. Son (Ed.), Computer-Assisted Language Learning: Concepts, Contexts and Practices(pp. 83-106). New York, USA: IuniverseInc.
Stevens, V. andAltun, A. (2002). The Web heads community of language learners online. InSyed, Z. (Ed.). The process of language learning: An EFL perspective,pp. 285-318. Abu Dhabi: The Military Language Institute.
Altun, A. (2000). First and second language issues: A journey into reading. In M. S. Benedetti& V. Snyder (Eds.), Innovative Reading Strategies- Fourteenth Yearbook (pp.37-52). Cincinnati, OH: International Reading Association.
Ders Notu / Teknik Rapor
Değerlendirilmesi. [Development and Evaluation of a Content Development Tool for Concept Teaching]. Proje No: TUBİTAK 108K001 Projede yürütücü.
Altun, A. (2006).E-Öğrenme Ortamlarında Kullanılmak Üzere Bir İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. [Development and Assessment of a Content Management Systemfor E-Learning Environments]. Proje No:TUBİTAK 104K108. Projede yürütücü.
Olkun, S. &Altun, A. (2006). Öğretmen ve Öğretmen Adayları için İlköğretim Düzeyinde Matematiksel Düşünce Gelişim Sürecini Anlamaya Yönelik Bilgi Teknolojilerine Dayalı Etkili Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi [ICT Based Material Development for Teachers and Teacher Trainees Regarding the Modelling of the Elementary School Children's Mathematical Thinking Processes]. Proje No: TUBİTAK 104K114. Projede Araştırmacı.
Çataloğlu, E. &Altun, A. (2006). Fen Öğretimi Amaçlı Düşük Maliyetli Terminal Sunucu -istemci Temelli Bilgisayar Modeli Geliştirilmesi.[Development of a Low-Costand Server-Client Based Computer Workstation Model for Science Teaching] Proje No: AİBÜ BAP Proje No:5.02.09.209 Projede Araştırmacı.
Özet bildiri / Poster /Sunum
Altun, A. (2004). Özgür yazılım başarı öyküleri: Alıçören disksiz terminal ve düşük maliyet temelli bilgisayar laboratuvarı örneği.3. Linux ve özgür yazılım şenliği, Ankara.
Altun, A.,& Çakmak, E. (2004). Farklı bilgisayar kullanım tecrübesine sahip öğrencilerin üç farklı hipermetin tasarımına ilişkin algıları. Paper presented at the XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
Altun, A.,& Stevens, V. (2004). Sustaining an online community: Webheads Experience. Paper presented at the II. Bilkent MA TEFL Reunion Conference.
Altun, A. (2002). Öğretmen yetiştirme sürecinde web tabanlı uygulama modeli olarak e-danışmanlık. Paper presented at the XI. Eğitim Bilimleri Kongresi.
Altun, A. (1999). ToClickor not to Click: Navigation for meaning in Hypertext. Paper presented at the Annual Meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada, April 19-23, 1999.
Reynolds, K.,&Altun, A. (1998). Using Hypermedia to Support understanding of CALL. Paper presented at the 13th Southeast Regional TESOL Conference.
Altun, A. (1998). The Cognitive Processes and Strategies in Hypertext Reading. The Ohio State Conference on Second Language Reading/Writing Connections. July 31-August 1, 1998.
Altun, A. (1998). Hypertext Reading Strategies: A Case of an Experienced Computer User. Ohio Council of the International Reading Association. October 22-24, 1998.
Altun, A. (1998). MOOESL: A Multi-User-Object Oriented Text-Based Chat Environment for ESL Students. Paperpresented at the TESOL 98.
Altun, A. (1998). The Cognitive Processes and Strategies in Hypertext Reading. Spring Research Conference June 6, Cincinnati, OH
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara - E-posta: bote@hacettepe.edu.tr